AdBlue

AdBlue/SCR премахване на трактори , камиони , леки автомобили.

Какво е AdBlue?
AdBlue е 32,5% воден разтвор на карбамида, нетоксичен и незапалим. Този продукт е известен също като AUS 32, което е английско съкращение на понятието Aqueous Urea Solution (воден разтвор на урея). Разработен е специално за дизелови двигатели, чиято изпускателна система е снабдена със селективна каталитична редукция (система SCR).

Как действа?
AdBlue се впръсква в отработените газове в каталитичния конвертор на дизеловия двигател за намаляване на вредните емисии на азотни оксиди (NOx). По този начин отговаря на най-новите стандартите за вредни емисии. След впръскването на AdBlue в отработените газове карбамидът, съдържащ се в разтвора, произвежда амоняк (NH3) и въглероден диоксид (CO2). Всичко това протича при висока температура. Амонякът (NH3) по-нататък реагира с азотните оксиди (NOx), които се образуват при изгарянето на дизелово гориво. Резултат от химическата реакция са безвреден азот (N2) и водна пара (H2O), излизащи от ауспуха. Този процес се нарича селективна каталитична редукция (SCR).

Проблеми
Проблемите в SCR (AdBlue) системите се дължът основно на качеството на предлаганото AdBlue и дизелово гориво.
Възможни са два варианта за модифициране софтуера на управляващия модул.Спиране на консумацията на AdBlue (възможна е само при електрически и механично здрава SCR система) или цялостно премахване на SCR (AdBlue) системата ( обикновенно се прилага при дефект в управляващия модул или филтрите защото стойността на резервните части е по-голама от цената за премахване ). Софтуерното премахване се прави през диагностичната букса и не се налага отварянето или разглобяването на компютрите.След премахването не се правят никакви допълнителни механични ремонти.